Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik (PIVOT)

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan–Modyul 2: Pagbibigay-Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan–Modyul 3: Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan–Modyul 4: Lohikal at Ugnayan ng mga Idea sa Pagsulat ng Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan–Modyul 5: Pagbuo ng Isang Maikling Pananaliksik sa mga Napapanahong Isyu

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan—Modyul 1: Pagsusuri ng Ilang Halimbawang Pananaliksik sa Filipino Batay sa Layunin, Gamit, Metodo, at Etika ng Pananaliksik